Regulamin zajęć

REGULAMIN FORMA Studio Fitness

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów FORMA Studio Fitness, prowadzonym przez Sylwię Kołodziejczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FORMA Sylwia Kołodziejczyk, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , ( dalej: „FORMA”).

 2. FORMA ś wiadczy usługi z zakresu aktywności dla dzieci i dorosłych

 3. Z usług FORMA mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

 5. FORMA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do FORMA bez podania przyczyny.

 6. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a FORMA zostaje zawarta z chwilą akceptacji Formularza Aplikacyjnego oraz Regulaminu (pisemnie w studio lub na stronie www w momencie zakupu pierwszego karnetu), jednak nie wcześniej niż po dokonaniu płatności należnych za usługi.

 7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na warunkach określonych w Formularz Aplikacyjnym oraz Regulaminie.

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Klienci korzystający z usług FORMA wykupują miejsce na zajęcia w podanym okresie czasu i za ustaloną cenę ( zależną od ilości wypadających spotkań w danym okresie czasu).  Opłatę uiszcza się jednorazowo, przed rozpoczęciem programu.

 2. Cena nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

 3. W przypadku grup zamkniętych - ilość zajęć jest odgórnie sprecyzowana.

 4. Opłata za miejsce w grupie jest przypisana do konkretnej osoby i miejsce nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie, nie można dokonać jej cesji na inną osobę.

 5.  W przypadku grup zamkniętych - uczestnik opłaca miejsce w danej grupie, z góry określonym grafikiem zajęć. Opłacone miejsce jest gwarantowane, bez możliwości anulacji.

 6. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z grafikiem.

 7.  Grupy zamknięte mają z góy określone dni/godziny zajęć. Wejście na zajęcia nie wykorzystane w danym okresie przepada bez prawa zwrotu płatności.

 8. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Klienta, poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów: drogą telefoniczną/elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.forma.swinoujscie.pl , fanpage'u na Facebook'u oraz poprzez zmieszczenie informacji w STUDIU.

 9. FORMA organizuje wydarzenia i promocje uprawniające do uczestnictwa w zajęciach na preferencyjnych warunkach według zasad ustalanych każdorazowo przez FORMA. O ile nic innego nie wynika z zasad ogłoszonych wydarzeń i promocji zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.

 10. FORMA ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym w następujących wypadkach: a) jeżeli kontynuacja umowy przez Klienta może zaszkodzić istotnym interesom Studia jego wizerunkowi lub prowadzonej przez FORMA działalności, w szczególności z powodu zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wandalizmu lub innych niezastrzeżonych powyżej działań lub zachowań narażających na szkodę FORMA b) Klient narusza warunki obowiązującego Regulaminu .

 11. Studio zastrzega sobie prawo na wykonanie usługi w formie zajęć online, jeśli z przyczyn niezależnych nie będzie możliwe przeprowadzanie zajęć w Studio w standartowym trybie.

 12. Zajęcia online odbywają się na platformie internetowej umożliwiającej trening na żywo, pod okiem trenera. Zainstalowanie aplikacji leży po stronie użytkownika i jest to aplikacja darmowa. Dostęp do zajęć online/ programów online uzyskuje się po dokonaniu płatności poprzez stronę www.forma.swinoujscie.pl

ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA

 1. Na terenie STUDIA obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

 2. W STUDIU obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym Klient przybył do STUDIA.

 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.

 4. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym i korzystać  z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.

 5. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.

 6. Klient zobowiązany jest do użytkowania pomieszczeń STUDIA, sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. Klient zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pomieszczeniach STUDIA. Po zakończonych zajęciach Klient ma obowiązek odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.

 8. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybywania na zajęcia. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa mogą nie być dopuszczeni do udziału w zajęciach.

 9. Klient korzystający po raz pierwszy z zajęć STUDIO jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.

 10. Obsługa STUDIA w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do STUDIA.

 11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami.

 12. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu obsłudze STUDIA.

 13. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu budynku, w którym znajduje się STUDIO.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. FORMA ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w wypadku naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność STUDIA ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy świadczenie usług oraz szkód typowych w przypadku tego rodzaju umów.

 2. FORMA nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek korzystania z usług, urządzeń oraz sprzętu w STUDIO, w szczególności, jeżeli były one następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, wcześniej nabytych chorób, nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.

 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zwolnienie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez STUDIO.

 4. FORMA nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione, utracone lub ukradzione na terenie STUDIA. STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szafkach.

 5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu i wyposażenia będącego następstwem jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

 6. Klient odpowiada za wszelkie świadome działania na szkodę STUDIO w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek STUDIO.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich przedstawicieli ustawowych jest Pani Sylwia Kołodziejczyk , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FORMA Sylwia Kołodziejczyk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy o świadczenie usług.

 3. Klientowi oraz przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w treści jego danych oraz ich poprawiania i uaktualniania.

 4. W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Klubowicza zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez STUDIO lub inne osoby działające na zlecenie STUDIA wizerunku Klienta utrwalonego w związku z korzystaniem przez Klienta z usług STDUIO, w tym także za pomocą kamer monitoringu lub w związku z udziałem w imprezach organizowanych przez STUDIO, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Klient oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza jego dóbr osobistych ani innych praw. Klient w każdym czasie może żądać zaprzestania wykorzystywania jego wizerunku w tym usunięcia zdjęć, na których się znajduje. Klient oświadcza, iż jest świadom, brzmienia art. 81 ust 2. Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2020. 

 2. FORMA zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. FORMA zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dane zajęcia zgłosi się mniej niż 3 osoby. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.

 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje obsługa STUDIA.

 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.forma.swinoujscie.pl , lub/i w ogólnodostępnym miejscu w STUDIU.

 5. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: jestemwformie@gmail.com

 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.